نام واحد داخلی نام واحد داخلی
حوزه ریاست آ. رضایی 301-306 معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی-مدیر واحد بین الملل آ. نجاتیان  209
معاون توسعه آ. عزیزی 305 کارشناس بین المللی خ. طولابی 217
دفتر معاونت توسعه خ. بی صدا 210 , 222 مدیر فناوری اطلاعات آ. احدزاده 212  , 213
مدیر اداری آ. سرمدیان  211 مدیر مالی آ. یادگاری 111
کارشناس امور مالی آ. شکرگذار 109 مدیر آموزش آ. رازانی 125
کارشناس امور مالی آ. دهقانی  107 کارشناس معاون فنی خ. سیدرضایی  219
کارشناس امور مالی خ. خسروی  105 کارشناس آموزش آ. سرمدیان 102
کارشناس عضویت خ. غفاری 223 کارشناس آموزش آ. حضرتی 118
کارشناس عضویت خ .طاهر  204 کارشناس آموزش خ. فخار 103
کارشناس حوزه فرهنگی و رفاهی خ. جوهری 202 خ. کریمی 128
کارشناس دبیرخانه خ . نجارلو  205 معاون فرهنگی آ. نادری 117
مدیر روابط عمومی آ. مردم  215 مدیر دانشجویی آ. خلیلی 200
کارشناس روابط عمومی خ.اسلامی  207 کارشناس بازنشستگی خ. شایانی 100
کارشناس انتشارات آ. پاشازاده 201 حراست و هیات ارزیابی  آ. عیوض زاده 110
مدیر واحدحقوقی آ. نظری 117 مدیر امور هیات مدیره ها آ. فاطمی 216
کارشناس واحدحقوقی خ.وفا 135 - -