دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title


 قابل توجه فرگیران محترم :افرادی که قبول یا مشروط شده اند جهت اطلاع از کارآموزی به قسمت کارآموزی سایت  مراجعه فرمایند.

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

بيتا

 

احمدي

16.58

 

 

 

 

2

مليکا

 

احمدي

19.08

 

 

 

 

3

محمد سلام

 

ادينه پور

18.5

 

 

 

 

4

اکرم

 

اشرفی

15

 

 

 

5

چنور

 

اصلاني اسلمرز

16.75

 

 

 

 

6

محسن

 

اويسي زاده

18.67

 

 

 

 

7

کريم

 

آريانفر

18.5

 

 

 

 

8

فائزه

 

بابا

13.08

مشروط

9

کلاويژ

 

بابا

16

 

 

 

 

10

الهام

 

پاکرو

19.08

 

 

 

 

11

کيوان

 

پرويني

17.83

 

 

 

 

12

عليرضا

 

تقي پور

15.67

 

 

 

13

منصور

 

توحيدي

15.67

 

 

 

14

مهدي

 

تيموري

11.75

مردود

15

فرخنده

 

جهانگيري

17

 

 

 

 

16

علي

 

حسن پور خوش قلب

15.08

 

 

 

17

زينب

 

حسنوند

9.33

مردود

18

محسن

 

حسنوند

15.33

 

 

 

 

19

مهران

 

حسنوند

16.25

 

 

 

 

20

صديقه

 

حسني

17.75

 

 

 

 

21

حسن

 

حسين نژاد

16.5

 

 

 

 

22

سيده محدثه

 

حسيني چهرقاني

18.67

 

 

 

23

پروانه

 

حميدي

16.83

 

 

 

24

سيد ميلاد

 

خيري

14.33

 

 

 

25

سيده الهه

 

خيري جلو دار

17.5

 

 

 

 

26

مرتضي

 

دهقاني صالح آبادي

14.67

 

 

 

27

مصطفي

 

دهقاني صالح آبادي

16.42

 

 

 

28

زهرا

 

رشنو

17.92

 

 

 

 

29

مهرانه

 

رضائي

17.75

 

 

 

30

مجتبي

 

رفيع منشيان

18.08

 

 

 

 

31

محدثه

 

رمرودي

18.25

 

 

 

 

32

حميرا

 

رودکي

17.25

 

 

 

 

33

خديجه

 

زارعي نيا

19.67

 

 

 

 

34

اکرم

 

سپه وند

16.92

 

 

 

 

35

اکبر

 

سجده

15.58

 

 

 

36

محمد

 

سوري

14.92

 

 

 

 

37

شکوفه

 

شامرادي

19.08

 

 

 

 

38

بهاره

 

شيخ سفلي

14.42

 

 

 

39

فاطمه

 

صالحي

17.83

 

 

 

40

سحر

 

صدر الهي

16.75

 

 

 

 

41

رسول

 

طارمي

15.5

 

 

 

42

هدا

 

طاهري زاده

17.58

 

 

 

 

43

حسين

 

عبدلي

18.42

 

 

 

 

44

امير

 

عسگري

18.42

 

 

 

 

45

رضا

 

علي دوست

17.17

 

 

 

46

سهيلا

 

علي دوستي

17.08

 

 

 

 

47

عايشه

 

علي زاده

16

 

 

 

48

اسماعيل

 

قلعه ئي

17.58

 

 

 

 

49

مهوش

 

کايدخورده

18.75

 

 

 

 

50

آرزو

 

کرد

16.83

 

 

 

 

51

محمد

 

محمد خاني

17.25

 

 

 

 

52

عباس

 

محمدپور

17.17

 

 

 

 

53

سيمين

 

محمدي

16.92

 

 

 

54

فرهاد

 

محمدي

18.17

 

 

 

 

55

امير

 

محمديان

15.67

 

 

 

56

مرتضي

 

مرداني گويا

16.33

 

 

 

57

فاطمه

 

مهدلوئي اشلقي

14.5

 

 

 

58

زهرا

 

ميرزائي

18.42

 

 

 

 

59

مريم

 

ميرزائي حاجي خواجه لو

17.58

 

 

 

 

60

مريم

 

ميرصادقي

15.58

 

 

 

61

هرمز

 

ناصري بريه خاني

17.25

 

 

 

 

62

زينب

 

نانکلي

11.75

مردود

63

فاطمه

 

نسرين نژاد

17.33

 

 

 

 

64

عباس

 

نصرتي

16.83

 

 

 

 

65

حامد

 

ورمقاني

16.2

 

 

 

 

66

زهره

 

ونارچي

17.75

 

 

 

 

67

مريم

 

ويژه

18.08

 

 

 

68

عاطفه

 

ياسي

16.75

 

 

 

 

69

فاطمه

 

يوسف پور

15.83

 

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.