دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

فراگیرانی که قبول شده اند جهت مشاهده تاریخ کارآموزی روز شنبه مورخ 15 اسفند به سایت آموزش قسمت کارورزی مراجعه فرمایند.

فراگیرانی که مردود شده اند جهت آزمون مجدد در تاریخ یکشنبه 22 فروردین 1395 ساعت 14 به واحد آموزش مراجعه فرمایند.

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

اکبر

ابراهيمي

14.42

 

2

ناصر

احمدآقائي

15.83

 

3

زهرا

اسکندري

15.25

 

4

رقيه

افتخاري

15.83

 

5

ميلاد

اکبري

9.25

مردود

6

زهره

اکرمي علي آباد

17.5

 

7

سحر

الهمرادي

19.67

 

8

مهدي

اميرلوحصاري

8.92

مردود

9

عليرضا

بهبويه جوزم

8.92

مردود

10

رضا

بهرامي

19.33

 

11

محسن

پيري گزاز

15.5

 

12

محسن

تاجي

10.58

مردود

13

الهام

توحيدي نيک

18.08

 

14

ميثم

تيموري سرابي

14.67

 

15

ناصر

جعفرزاده ايلوانق

14

 

16

نادر

جعفري

13.42

مشروط

17

احمد

جعفري

7.75

مردود

18

امين

چگتلي

9.17

مردود

19

فاطمه

حاجي آقائي قاضي محله

16

 

20

حسن

حبيبي

16.67

 

21

سعيده

حزباوي

17.5

 

22

فاطمه

حميدي

19.25

 

23

طاهر

حورزاده

5.33

مردود

24

نسرين

خسروي کندلان

18.92

 

25

مهدي

داوري

14.83

 

26

امير

دلير

14.5

 

27

علي محمد

دهقان پور

18

 

28

رسول

رجبي

16.17

 

29

محمدجواد

رحیمی

9.58

مردود

30

اعظم

رستمي احياء

16.75

 

31

سميه

رضائي آقبلاغ

14.42

 

32

ليلا

سيلتان

17.25

 

33

ليلا

شاه ويردي برزليقي

17.75

 

34

ناهيد

شصتي کريمي

16.83

 

35

قاسم

شعباني شيخ جانلو

16.42

 

36

فرشته

شهرياري

15.83

 

37

محسن

شيخه زاده

18.5

 

38

سمن

صفري تمرين

13.08

مشروط

39

وحيد

صيدي

15.17

 

40

سيده آرزو

طباطبائي توران پشتي

18.92

 

41

شهناز

عالمي مکرم

18.08

 

42

عبدالحکيم

عبانژاد

10.08

مردود

43

عليرضا

عربي

15.33

 

44

مريم

عزيزي

14.42

 

45

حديثه

عسکري

17

 

46

سميرا

فتاپور

15.75

 

47

منصور

فتاحي

14.67

 

48

زکيه سادات

فلاح ميري پور زارع

16.5

 

49

الهام

قاسمي

18.67

 

50

مينا

قاسمي

17.58

 

51

صادق

قاسمي پيربلوطي

16.17

 

52

مرضيه

قنبري بگلر

15.5

 

53

زينب

قنبري بگلر

13

مشروط

54

مريم

کرمي

18.5

 

55

فرشته

کريمي

15.08

 

56

علي

لروند

15.08

 

57

فاطمه

مبارکي

15.5

 

58

زهرا

مطهري پور

17.42

 

59

محمد

مظاهري

17.17

 

60

فريبا

معروفخاني

17.17

 

61

علي

ملک نژادطوسي

16.25

 

62

احسان

موسي نژاد

18.17

 

63

سيدمهدي

ميراسماعيلي

17.17

 

64

رضا

ميرزاحسيني

16.58

 

65

سپهر

ميرزائي ملا احمد

5.25

مردود

66

عاطفه سادات

ميرقادري

17.92

 

67

مهرداد

نعمتي

15.67

 

68

سحر

نعمتي مقدم

17.08

 

69

شايان

نهاوندي

14.83

 

70

الهام

نيکبخت

18.33

 

71

سيده مريم

هاشمي

15.25

 

72

سجاد

همتی

14.92

 

73

مرتضي

يوسف نژادنودهي

16.25

 

74

يونس

يوسفوند

15.75

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.